งานติดตั้ง

 รายการเอกสารทางเทคนิค การติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 
➢ ท่อน้ ำยำขนำดควำมยำวไม่เกนิ 4 เมตร (มำกบัตวัเครอ่ืงปรบัอำกำศ) ส่วนเกินคดิค่ำใชจ้่ำย 500 บำท / เมตร
➢ สำยไฟเบอร์ มอก. 2 x 2.5 ควำมยำว 10 เมตร ส่วนเกนิคดิค่ำใชจ้่ำย 50 บำท / เมตร 
➢ ท่อน้ ำทง้ิ ควำมยำวไม่เกนิ 4 เมตร ส่วนเกนิคดิค่ำใชจ้่ำย 30 บำท / เมตร 
➢ รำงครอบท่อ ควำมยำวไม่เกนิ 2 เมตร ส่วนเกนิคดิค่ำใชจ้่ำย 200 บำท / เมตร ➢ เบรคเกอร์ ขนำด  16 แอมป์ จ ำนวน 1 ชุด 
➢ อุปกรณ์เสรมิ หำกคอยดร์อ้นวำงพน้ืใชข้ำยำงฟรี หำกตอ้งใชข้ำแขวน คดิคำ่ขำแขวน 500 บำท
➢ กำรเดนิท่อเป็นแบบลอย ไม่มกีำรกรดีผนังฝังในปนู
➢ หำกตอ้งกำรรอ้ืถอนเครอ่ืงปรบัอำกำศเคร่อืงเก่ำ คดิค่ำใชจ้่ำย 700 บำท/เคร่อืง 
Visitors: 3,392,823