งานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ

 สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย
1.กล่องบรรจุแอร์ตัวภายใน เรียกว่า คอยเย็น 1 กล่อง
2.กล่องบรรจุแอร์ตัวภายนอก เรียกว่า คอยร้อน 1 กล่อง
3.กล่องบรรจุท่อน้ำยาสำเร็จรูป 1กล่อง
4.รีโมทไร้สาย บรรจุ อยู่ภายในตัวแอร์ คอยเย็น
5.ใบรับประกัน อาจแปะที่ข้างกล่อง หรือ อยุ่ในชุดคู่มือ

อุปกรณ์การติดตั้ง(ให้ฟรี) ต่อ แอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย
1.เบรคเกอร์


2.สายไฟ ฟรี 10 เมตร
3.ท่อน้ำยาสำเร็จรูปอย่างหนามาก 4 เมตร
4.ขาตั้งหรือขายางรอง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
5.ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร
6.รางครอบและข้อต่อ สีครีม ฟรี 4เมตร
ลูกค้าร้อยละ 95 ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่าอุปกรณ์ส่วนเกิน


กรณีใดต้องเสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เพิ่ม เช่น
1.หน้างาน ที่มีระยะทางระหว่างตัวทำความเย็นและตัวเป่าลมร้อนนอกบ้าน ห่างกันเกิน 4 เมตร ต้องต่อท่อน้ำยาและรางครอบท่อเพิ่ม (ทางร้านฟรีท่อน้ำยาอย่างหนามาก 4 เมตร ถ้าเกินคิดเมตรละ 500 บาท รางครอบท่อ เมตรละ 250 บาท)
2.บริเวณจุดติดตั้งคอยร้อน(ตัวเป่าลมร้อนนอกบ้าน)ไม่มีสายไฟมารองรับ ต้องมีการเดินสายไฟต่อเพิ่มจากตู้เมนไฟในบ้าน(ทางร้านฟรี 10 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 80 บาท)
3.ลูกค้ามีความประสงค์เดินท่อน้ำทิ้งเพิ่ม (ทางร้านฟรี 5 เมตร ส่วนเกินเมตรละ 35 บาท)


สงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการติดตั้ง กรณี
1.หน้างานเสี่ยง สูง เป็นอันตรายต่อชีวิตของช่าง
2.หน้างานที่มีความสูง และไม่มีนั่งร้านในการทำงาน หากลูกค้าประสงค์จะเช่านั่งร้าน ที่บริษัทมีให้บริการ
3.หน้างานที่ต้องใช้การฝังท่อน้ำยาและสายไฟในผนัง


เงื่อนไขการติดตั้ง
1.ทางบริษัทรับประกันการติดตั้งในเรื่องการรั่วซึมของท่อน้ำยา เป็นเวลา 1 ปี ในส่วนของผลิตภัณฑ์ รับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต
2.การติดตั้งของทางร้านเป็นลักษณะการเดินลอยเกาะไปกับผนังเพื่อง่ายต่อการดูแลในอนาคต งดให้บริการ การติดตั้งที่ฝังท่อน้ำยาในผนัง
3.หากแอร์ที่นำไปติดตั้งใหม่ ทดแทนตำแหน่งแอร์เดิม และแอร์เดิม เป็นชนิดเดียวกันกับแอร์ที่ซื้อใหม่ ทางบริษัทยินดีรื้อถอนแอร์ตัวเก่าให้ฟรี หากเป็นแอร์คนละชนิด และแอร์เก่าอยู่คนละตำแหน่งกับแอร์ใหม่ จะมีค่าบริการรื้อถอน 500 บาท


การนัดหมาย
1.พื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล 1-3 วันทำการจะได้รับการติดตั้ง วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์อาทิตย์ สามารถติดตั้งได้ โปรดแชท เพื่อจองวันติดตั้งพื้นที่ที่ครอบคลุมการให้บริการติดตั้งแอร์
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐมรายการเอกสารทางเทคนิค การติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 
➢ ท่อน้ ำยำขนำดควำมยำวไม่เกนิ 4 เมตร (มำกบัตวัเครอ่ืงปรบัอำกำศ) ส่วนเกินคดิค่ำใชจ้่ำย 500 บำท / เมตร
➢ สำยไฟเบอร์ มอก. 2 x 2.5 ควำมยำว 10 เมตร ส่วนเกนิคดิค่ำใชจ้่ำย 50 บำท / เมตร 
➢ ท่อน้ ำทง้ิ ควำมยำวไม่เกนิ 4 เมตร ส่วนเกนิคดิค่ำใชจ้่ำย 30 บำท / เมตร 
➢ รำงครอบท่อ ควำมยำวไม่เกนิ 2 เมตร ส่วนเกนิคดิค่ำใชจ้่ำย 200 บำท / เมตร ➢ เบรคเกอร์ ขนำด  16 แอมป์ จ ำนวน 1 ชุด 
➢ อุปกรณ์เสรมิ หำกคอยดร์อ้นวำงพน้ืใชข้ำยำงฟรี หำกตอ้งใชข้ำแขวน คดิคำ่ขำแขวน 500 บำท
➢ กำรเดนิท่อเป็นแบบลอย ไม่มกีำรกรดีผนังฝังในปนู
➢ หำกตอ้งกำรรอ้ืถอนเครอ่ืงปรบัอำกำศเคร่อืงเก่ำ คดิค่ำใชจ้่ำย 700 บำท/เคร่อืง 
Visitors: 3,485,508